Regulamin

I. Postanowienia podstawowe

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) są wydawane zgodnie z § 1751 i nast. Ustawa nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny (dalej „Kodeks Cywilny”) Prawa Czeskiego

Fotoobrazy z plátna s.r.o.
Smetanova 1908/9
737 01 Český Těšín

VAT:14212544
NIP: CZ14212544

Informacje kontaktowe:

email: zamowienia@fotoobrazyzplatna.pl
tel: +48 793 164 106 (pon.-pt.- 10:00-16:00)

Miejsce dzialalnosci:

Smetanova 1908/9
Czeski Cieszyn 737 01
strona internetowa: www.fotoobrazyzplatna.pl (zwana dalej „sprzedawcą”)

2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument lub w ramach swojej działalności (dalej „kupujący”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej w internecie pod adresem….. (zwanym dalej „sklepem internetowym”).

3. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

4. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna zawierane są w języku polskim.

II. Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.

3. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.

4. Wszelkie rabaty z ceną zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający uzgodni z kupującym inaczej.

III. Zamawianie i zawieranie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) kupujący ponosi sam. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

- za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
- wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

3. Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposób płatności i dostawy.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk zakupu. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem, i instrukcją wkładania zdjęć.

5. Sprzedawca sprawdza ilość rozdzielczości za pomocą systemu osadzania zdjęć. Sprzedający nie sprawdza zawartości zdjęcia (do każdego kupującego należy wysłanie zdjęć  bez rozmazania, tak jak chce je wydrukować). Sprzedający ostrzega kupującego o niewystarczającej liczbie pikseli zdjęcia. Kupujący ma możliwość sprawdzenia zdjęcia do druku w koszyku lub przed złożeniem zamówienia za pomocą przycisku „Sprawdź do druku”. Sprzedający nie odpowiada za treść zdjęcia, za nie odpowiada kupujący. Kupujący oświadcza, że ​​jest właścicielem praw autorskich do zdjęć w zamówieniu i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw autorskich lub innych praw oraz za wszelkie wyrządzone szkody. System pozwala na wstawienie zdjęcia maksymalnie 30 MB, jeśli zdjęcie przekracza ten rozmiar można je pomniejszyć lub przesłać nam zdjęcie na e-mail: zamowienia@fotoobrazyzplatna.pl

- Płótno ma zakrzywione drukowane krawędzie. Odbijamy krawędzie (kopiujemy 2,5 cm od krawędzi zdjęcia, a na krawędziach drukujemy), dlatego prosimy o wstawienie do systemu zdjęcia z wystarczającym tłem, jeśli to możliwe. Oznacza to, że prosimy o wstawianie zdjęć tak, aby na krawędziach nie było żadnej części ręki ani głowy... należy pamiętać, że skopiujemy 2,5 cm od krawędzi do krawędzi. Reklamacja nie dotyczy tego.

- Każdy klient jest odpowiedzialny za przycięcie zdjęcia w podglądzie. Na froncie zdjęcia będzie tylko ta część, którą widzisz na podglądzie jako wyraźne zdjęcie, a to, co będzie pod białym paskiem na zdjęciu, nie będzie!

Jeśli zdjęcie nie pasuje do zakupionego rozmiaru, sprzedawca może nieznacznie przyciąć zdjęcie, aby pasowało do rozmiaru. Lub sprzedawca może wybrać nieco większy rozmiar, tak aby zdjęcie ładnie pasowało do rozmiaru i ma prawo naliczyć minimalną dopłatę, o czym kupujący zostanie poinformowany mailem.

- Uważaj, jeśli klient nie zdecyduje się na malowanie płótna, zdecydowanie nie zaleca się dotykania płótna lub w jakikolwiek inny sposób nieostrożnego manipulowania płótnem, ponieważ ten krok może uszkodzić płótno.

6. Druk na szkle: Sprzedawca sprawdza ilość pikseli za pomocą systemu wstawiania zdjęć. Sprzedający nie sprawdza zawartości zdjęcia (do każdego kupującego należy wysłanie zdjęć w kolejności, bez rozmycia, tak jak chce je wydrukować). Sprzedający ostrzega kupującego o niewystarczającej liczbie pikseli zdjęcia. Sprzedający nie odpowiada za treść zdjęcia, a za nie odpowiada kupujący. Kupujący oświadcza, że ​​jest właścicielem praw autorskich do zdjęć w zamówieniu i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw autorskich lub innych praw oraz za wszelkie wyrządzone szkody.

- Każdy klient jest odpowiedzialny za przycięcie zdjęcia w podglądzie. Na froncie zdjęcia będzie tylko ta część, którą widzisz na podglądzie jako wyraźne zdjęcie, a to, co będzie pod białym paskiem na zdjęciu, nie będzie!

- Uwaga, nie zalecamy mycia szyby w wodzie, nie zalecamy wycierania szyby od strony zadruku, gdyż ten krok spowoduje uszkodzenie nadruku na szybie, a takie uszkodzenie nie będzie akceptowane.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący podał przy składaniu zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i jest uważane za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego.

8. W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, prześle on zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.

9. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na podany w niniejszym regulaminie numer telefonu lub e-mail sprzedającego.

10. W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedawcy przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu za tę ewidentnie nieprawidłową cenę, nawet jeśli kupujący otrzymał automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedający bez zbędnej zwłoki poinformuje kupującego o błędzie i prześle zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

IV. Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji na koncie klienta oraz przy zamawianiu towarów kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.

5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić w następujący sposób:

-Metoda płatności on-line (karta, płatność on-line przyciskiem bankowym, PLIK).
 Dostawca bramki płatniczej to Spółka ComGate Payments, a.s.

2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.

4. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest kaucją.

5. Towar dostarczany jest kupującemu:

- na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską GLS.

6. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.

7. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określone są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku, gdy środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

8. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru albo koszty związane z innym sposobem dostawy.

9. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika, a konieczne jest spisanie z przewoźnikiem protokołu szkody.

10. Opieramy się na wysokiej jakości obrazach, paczki są starannie zapakowane folią bąbelkową i tekturę falistą, a następnie wzmocnione taśmą klejącą. Prosimy o dokładne sprawdzenie paczki, którą przywiezie do Ciebie kurier. Jeśli paczka jest uszkodzona, rozpakuj paczkę przed kurierem, a następnie sprawdź fotoobrayz. Jeśli obraz jest uszkodzony, prosimy o spisanie protokołu uszkodzenia, który kurier przekaże na życzenie. Reklamacje bez sporządzenia protokołu szkody nie będą przyjmowane.

11. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail kupującego w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego.

12. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

13. Czas dostawy wynosi do 8 DNI ROBOCZYCH od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W przypadku produkcji ekspresowej w ciągu 4 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Dzień następujący po wpłacie jest uznawany za pierwszy dzień. Weekendy i święta nie są liczone w dni powszednie.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący nie może m.in. odstąpić od umowy kupna zgodnie z ustawą § 1837 Kodeksu Cywilnego Prawa Czeskiego.

w przypadku towarów i zamówienia złożonego zgodnie z życzeniem konsumentów nie ma z mocy prawa możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni

VII. Prawa do wadliwego wykonania

1. Sprzedający odpowiada wobec kupującego, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

- towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia, cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego, z uwzględnieniem charakteru towaru i wykonanej przez nich reklamy
- braku odbioru towaru przez kupującego, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

- kupujący jest zobowiązany stosować się do zaleceń sprzedającego (paragraf III, pkt 5 i 6.) dotyczących pielęgnacji towaru, jeżeli kupujący nie zastosuje się do tych zaleceń, reklamacja nie zostanie przyjęta.


2. W przypadku wystąpienia wady spowodowanej transportem, Kupujący może zgłosić Sprzedającemu reklamację na podstawie spisania protokołu szkody bezpośrednio u kuriera i żądania:

- naprawa towaru,
- rozsądny rabat od ceny zakupu

- odstąpić od umowy, jeżeli wada wystąpi wielokrotnie

3. W przypadku wady kupujący kontaktuje się ze sprzedawcą telefonicznie lub e-mailem: zamowienia@fotoobrazyzplatna.pl i dogada się ze sprzedawcą na następnym kroku. Konieczne jest przesłanie na e-mail protokołu uszkodzenia (który kupujący pisze z kurierem) zdjęć wady, po czym sprzedający uzgadnia z kupującym odbiór reklamowanego towaru. W żadnym wypadku kupujący nie wysyła reklamowanego produktu na własny koszt. Sprzedający zorganizuje odbiór reklamowanego produktu na adres kupującego na własny koszt.

4. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego do rodzaju produktu lub usługi wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy rozpatrzyć niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca wyrazi wolę kupującego (wykonanie prawa z wadliwego wykonania).

5. Sprzedawca elektroniczny informuje kupującego o wyniku reklamacji.

6. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

7. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania regulują § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Sb., o konsumentach Ochrona Prawo Czeskie.

8. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

VIII. Dostawa

1. Umawiające się Strony mogą przekazywać sobie wzajemną korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.

2. Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

XI. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, odpowiada za sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Wydawanie zezwoleń handlowych w zakresie swoich kompetencji dokonuje właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej. W ograniczonym zakresie Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu postanowień § 1826 ust.1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie prawa do serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez zgody sprzedającego.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w Sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy i korzystanie z serwisu internetowego przechowywać lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.

5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie 1 sierpnia 2021 r.

Obserwujcie nas na @fotoobrazy_z_plotna
Fotoobrazy z płótna
Odbieraj nasze nowości i promocje

Chcesz przegapić nic ważnego z naszego e-sklepu?
W takim razie nie wahaj się i zapisz się do newslettera.

Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Akceptujemy płatności on-line Visa MasterCard gPay ApplePay
Dostarczą Ci paczkę GLS Toptrans